نرم افزار آباکوس

اموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژ با نرم افزار آباکوس
تدریس خصوصی نرم افزار آباکوس

با استفاده از سابروتین فرترن میتوان میسیرهای مختلف حرکت الکترود را تعریف کرد. در این قسمت به نمونه هایی از کد های نوشته شده جهت تعیین مسیر حرکت الکترود جوشکاری اشاره میشود. در شکل زیر جوش چهارگوش نشان داده شده است.برای هریک از چهار نقطه نشان میتوان ترتیب جوشکاری را تعیین کرد. به عبارت دیگر...

22 تیر 1396 20:40 0 دیدگاه

این سابروتین برای تعریف مقدار حرکت و جابجایی شرایط مرزی در مدلسازی آباکوس استفاده میشود. برای تعیین سرایط مرزی متغیر چرخشی از این سابروتین میتوان استفاده کرد برای درجات آزادی مختلف میتوان از سابروتین disp در آباکوس استفاده کرد. فرم کلی سابروتین disp در آباکوس بصورت زیر است: SUBROUTINE DISP...

24 فروردین 1396 00:07 0 دیدگاه

این سابروتین به فرم کلی زیر نوشته می شود و برای تحلیل نفوذ سیال استفاده میشود SUBROUTINE DFLOW(FLOW,U,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS, 1 JLTYP,SNAME) C INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' C DIMENSION TIME(2),COORDS(3) CHARACTER*80 SNAME user coding to define FLOW RETURN END با استفاده از این سابروتین...

22 فروردین 1396 22:39 0 دیدگاه

سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس برای تعریف توابع پیچیده ضریب هدایت حرارتی و همچنین چشمه حرارتی استفاده میگردد. در مواقعی که ضریب هدایت حرارتی تابعی ساده از دما یا زمان باشد، میتوان بصورت amplitude تعریف کرد. اما با...

18 مهر 1395 02:16 0 دیدگاه

در این فیلم ، جوش لیزری یک لیوان پلاستیکی نمایش داده شده است. مشاهده میگردد که جوشکاری به روش لیزر یکی از بهترین روشهای جوشکاری می باشد. در استفاده از این روش نیاز به الکترود نمی باشد و تنها حرارت بصورت یک اشعه در یک نقطه خاص متمرکز می گردد. با تمرکز اشعه دمای قطعه بالا رفته و باعث ذوب شدن...

29 شهریور 1395 11:12 0 دیدگاه
123»