شبیه سازی موتور جرقه ای در متلب

شبیه سازی موتور جرقه ای در متلب

امروزه استفاده از سوخت­های پاک مانند گاز طبیعی، متانول و هیدروژن ب­عنوان راه حلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و گرم شدن جهانی و همچنین به ­عنوان جایگزینی برای سوخت­های نفتی برای خودروهای سواری متداول شده است.

شبیه سازی موتور های جرقه ای مانند بنزینی ، گازسوز و ... می تواند کمک شایانی جهت بهبود عملکرد موتور ها نماید.

كد مورد استفاده در نرم افزار متلب یک شبیه سازی يک بعدي جهت تحليل ديناميکی امواج فشاري، جريان جرمي و افت انرژي در انواع سيستمها  مي­ باشد. اساس کار اين كد بر پايه حرکت امواج فشاري رفت و برگشتي در طول سيستم و انعکاس آنها از انتهاي باز يا بسته و محاسبه دما و فشار سيال مي­ باشد كه قادر به مدلسازي جريان سيال تراکم پذير با استفاده از انواع مختلف حجم، داکت، لوله، اريفيس و بکارگيري شرايط مرزي به عنوان محيط بوده و انواع مختلف نمودارها از پارامترهاي مختلف موتور را در خروجي ايجاد مي­کند. اين كد قادر به محاسبه پارامترهاي عملكردي موتور مي­باشد.

نمودار فشار بر حسب زاوویه لنگ،

نمودار کار بر حسب زاویه لنگ

نمودار ناحیه سوخته و ناحیه نسوخته بر حسب زاویه لنگ

 

و .....

به طور کلی فرضیات زیر در شبیه سازی به کار برده شده است:

1- محتویات استوانه همانند گاز کامل رفتار می کند.

2- محتویات استوانه در مراحل تراکم و انبساط از نظر ترکیب و خصوصیات کاملا همگن است

3- در مراحل تراکم و انبساط در موتور جرقه ای ، حدس اولیه برای دما در هر گام زمانی با فرض هم آنتروپی بودن فرایند زده می شود و سپس به منظور برقراری قانون اول ترمودینامیک با استفاده از تقریب نیوتن رافسون اصلاح می گردد.

4- از اثر گازهای پسمان چره قبل صرفنظر می شود.

5- از اثر نشتی به درز ها و شیار ها صرفنظر می شود.

6- فشار استوانه در تمام زمانها در سر تاسر استوانه یکنواخت است و فقط تابعی از زاویه لنگ می باشد. 

 

برچسب ها: پروژه های متلب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.