چزوه آموزشی جریان دو فازی

سيلابس درس:

1- مقدمه : جوشش و چگالش، تعاريف اوليه، اشكال مختلف جريان دوفازي، نقشه هاي الگوي جريان

2- مدل هاي اصلي جريان دوفازي: انواع مدل ها، معادلات اصلي جريان دوفازي، محاسبه افت فشار

3- رفتار تجربي جريان دوفازي: مدل Drift Flux ، جريان حبابي، جريان Slug ، جريان حلقوي،

4- مقدمه اي بر جوشش جابجائي: شرط تشكيل هسته بخار، جوشش استخري، جوشش جابجائي

5- انتقال حرارت جوششي مادون سرد: جوشش نسبي مادون سرد، جوشش نسبي كاملاً توسعه يافته

6- ضريب وُيد در جوشش مادون سرد: محاسبه ضريب وُيد،

7- انتقال حرارت جوششي اشباع: تبخير جابجائي اجباري

8- چگالش بخار: مكانيزم هاي اصلي چگالش، چگالش بر روي سطح تخت، چگالش بر روي لول ههاي افقي

9- چگالش درون لوله ها: چگالش داخل لوله افقي، چگالش در لوله ميكروفين دار

10-  انتقال حرارت افزايشي: روش هاي مختلف افزايش انتقال حرارت، روش فعال، روش غيرفعال

 

 

328e4-chapter1(www.mechwork.ir).pdf

9e90d-chapter2www.mechwork.ir.pdf

a2c95-chapter3-www.mechwok.ir.pdf

 

دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.