پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله مارپیچ با فلوئنت

پروژه  جریان دوفازی در فلوئنت

جهت دانلود پروژه جریان دوفازی حبابی در لوله مارپیچ با مقطع بیضوی کلیک کنید

برای دانلود فایل نمونه فلوئنت جریان دوفازی در لوله مارپیچ کلیک کنید

موضوع این پروژه تعیین  مدل توربولانسی مناسب برای تعیین ضریب اصطکاک و افت فشار جریان دوفازی آب - هوا در داخل کویل مارپیچ است. بدین منظور  ابتدا جریان دو فازی در داخل لوله مارپیچ، با استفاده از مدل های دو­فازی مخلوط و فاز­های مجزا با استفاده از مدل k-w در نرم افزار فلوئنت حل شد. برای تعیین مدل توربولانسی مناسب، جریان در محدوده رینولدز 15000 تا 50000 ، به وسیله مدل دو فازی مخلوط و مدل های آشفتگی SST k-w   , k-w, realizable k-e و   RSMدر نرم افزار تجاری فلوئنت حل گردید.

نتایج بدست آمده از از مدل دوفازی در نرم افزار فلوئنت با روابط تجربی موجود مقایسه گردید . 

 در ادامه نتایج حاصل از این مدل در کسر­های حجمی مختلف با نتایج تجربی بدست آمده در آزمایشگاه مقایسه گردید.

    مدل  SST  اگرچه برای نواحی نزدیک دیواره جواب مناسبی ارائه می دهد، اما فرض ایزوتروپ بودن مولفه­ های تنش رینولدز را در المان های حل، اعمال می ­کند که با توجه به وجود جریان ثانویه، ایجاد خطا در محاسبات، دور از انتظار نیست و مدل RSM اگرچه دقت بیشتری نسبت به مدل های دیگر دارد اما حجم محاسبات را افزایش می­ دهد.

برای دانلود فایل نمونه فلوئنت جریان دوفازی در لوله مارپیچ کلیک کنید

 

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

برای سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید

 انجام پروژه های فلوئنت

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.