مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده

 در این پروژه یک لوله جوشکاری شده در نرم افزار آباکوس تحت آنالیز باکلینگ قرار گرفته است.

فرایند انجام این پروژه بدین صورت است که یک لوله که در راستای محور طولی جوش داده شده است، ابتدا فرایند جوش ان مدل سازی می شود و سپس در ادامه تحت انالیز باکلینگ قرار می گیرد

و سپس نتایج حاصل از مدل جوش داده شده با نتایج حاصل از لوله بدون جوش مقایسه می گردد.

مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده

 

جهت سفارش پروژه شبیه سازی جوش در نرم افزار آباکوس با ما تماس بگیریدلینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.